JudoMania > Judo-waza > Nage-waza > Tsuri-goshi

Tsuri-goshi