JudoMania > Judo-waza > Nage-waza > Yoko-gake

Yoko-gake