JudoMania > Judo-waza > Katame-waza > Yoko-shiho-gatame

Yoko-shiho-gatame

Yoko-shiho-gatame

Frigjøringer fra yoko-shiho-gatame

Frigjøringer fra yoko-shiho-gatame