Yoko-shiho-gatame

Yoko-shiho-gatame

Frigjøringer fra yoko-shiho-gatame

Frigjøringer fra yoko-shiho-gatame