Ushiro-kesa-gatame

Ushiro-kesa-gatame

Frigjøring fra ushiro-kesa-gatame

Frigjøring fra ushiro-kesa-gatame