Tai otoshi
Tai otoshi (Neil Adams)
Tai otoshi (Satoshi Ishii)

Kilder og bilder