Sumi gaeshi
Sumi gaeshi til kami shiho gatame (Katsuhiko Kashiwazaki)

Kilder og bilder