O uchi gari
O uchi gari (Yasuhiro Yamashita)
O uchi gari (Kosei Inoue)
O uchi gari (Tokai University Judo)
O uchi gari (Toshihiko Koga)

Kilder og bilder