O soto gari
O soto gari (Yohei Takai)
O soto gari (Hidehiko Yoshida)
O soto gari (Toshihiko Koga)
O soto gari (Kosei Inoue)

Kilder og bilder