Kami shiho gatame – kuzure kami shiho gatame
Kami shiho gatame (Hidetoshi Nakanishi)
Katsuhiko Kashiwazaki - Sumi gaeshi - Kuzure kami shiho gatame